Evalueringsplan

Blåkilde Efterskoles evalueringsplan

Nedenstående evalueringsplan er et internt arbejdsredskab, som skal tages med forbehold og ret til ændringer.

 

Formål
Evaluering af den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling er en vigtig forudsætning for at kunne tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der rummer udfordringer til alle elever. I dette arbejde er en vis systematik nødvendig for at fastholde og følge denne evaluering op i planlægningen af undervisningen og de pædagogiske aktiviteter.
Vi ønsker:
• At beskrive de aktiviteter som evaluere eleven personligt, socialt og fagligt.
• At beskrive, hvordan lærernes praksis evalueres i forhold til skolens undervisnings- og læringssyn
• At beskrive hvordan skolens samlede undervisning evalueres.
• At sikre at alle har et overblik over skolens evalueringsaktiviteter og ved hvad det indebære af aktiviteter for dem.

Elevernes faglige, sociale og personlige udvikling evalueres:

Da undervisningen fører eleverne frem til at tage Folkeskolens Afgangsprøver (FSA og FS10), har vi valgt at benytte Folkeskolens trinmål og slutmål som skolens delmål og slutmål.

• Af lærergruppen i form af ad hoc samtaler, i fagteams en gang om ugen, i klasseteamet hver tirsdag samt på lærermøder. (En af fordelene ved at være en kost skole er at alle i personalegruppen kender alle unge og er opmærksomme på deres trivsel og udvikling.)
• Med forældrene til forældresamtalerne. Der afholdes min. 2 samtaler hvor der er mulighed for at tale, med faglærerne i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik samt den enkelte elevs kontaktlærere. (Kontaktlæreren varetager opgaven med at give en evaluering at personlig/social udvikling)
• I form af karakterblade i 8. – 10. kl.
• Der evalueres ved elevsamtaler med kontakt kontaktlæreren som min. tre gange om året.
• Gennem en undervisningsmiljøundersøgelse (UMV) hvert 3. år.
• gennem diagnostiske prøver i læsning.
• gennem diagnostiske prøver i stavning.
• gennem diagnostiske prøver i matematik.
• Ved terminsprøverne, der afholdes to gange om året (Oktober og januar)

Skolens samlede undervisning evalueres:

• Af skolens ledelse, medarbejdere og skolebestyrelsen i samråd i forhold til fagudbud, fagfordeling, klasseinddeling og undervisningstimetal. Dette sker løbende over året på rådsmøder og i forbindelse med skolebestyrelsesmøder.
Evaluering af lærernes praksis:
Læring forudsætter viden om mål og hensigt med lærerarbejdet, og viden om kriterierne for hvad der er godt og dårligt i forhold til målet. Det betyder at dialog må stå centralt i arbejdet med at lærer. Dialogen mellem lærer og elev og eleverne imellem. På Blåkilde er vi optaget af, hvordan vi underviser så det passer til den måde som unge lærer bedst på. Hver årgang undervises i samme fag på samme tid af et team af lærere ca. halvdelen i egen klasse og halvdelen som niveaudelt, kursus, værksteder og andet.
Det betyder i praksis at der hver eneste dag diskuteres undervisning på læreværelset. Hvad, hvorfor og hvordan” er det evige spørgsmål og på den måde sikre vi os at undervisningsformerne udvikler sig og skaber ny læring/erfaring hos lærerne og sikre at eleverne møder en god og spændende undervisning. Læring og Undervisning er to sider af samme sag. De er som et julehjerte – flettet ind i hinanden. Derfor har vi udarbejdet et lærings- og undervisningssyn.
Hensigt:
• At overvejelser om læring bliver en del af de didaktiske overvejelser ved tilrettelæggelse af undervisning.
• At undervisningsformerne udvikler sig og skaber ny læring/erfaring hos lærerne
• At eleverne bliver mere motiverede og opnår større læring.
Anvendelse:
• Læringssynet er til inspiration ved tilrettelæggelsen af undervisningen
• Læringssynet er til refleksion af egen/teamets undervisning
• Læringssynet er en anstødssten og en ramme til udfordring.
• Læringssynet er ikke et papir hvorudfra man kan kontrollere undervisningen
• Læringssyn
o Undervisningssyn
• Læring er en kontinuerlig proces og bygger på den erfaringskultur som er hos den, der skal lære.
o Det betyder at undervisning må ske ved hjælp af et sprog, begreber og eksempler som den lærende kender til.
• Læring er i udgangspunktet en individuel proces. Læreprocessen er en virksomhed, et arbejde, og dette arbejde må udføres af den person der skal lære.
o Det betyder ikke at den ideelle undervisningssituation er ”eneboeres”. Lærere og elever udgør et vigtigt læringsrum for den enkeltes læring.
• Læring forudsætter viden om mål og hensigt med lærerarbejdet, og om kriterierne for hvad der er godt og dårligt i forhold til målet.
o Det betyder at dialog må stå centralt i arbejdet med at lærer. Dialogen mellem lærer og elev og eleverne imellem.
• Læring knytte sig til samtale, aktiviteter og konkrete handlinger og motiveres af elevernes egen nysgerrighed og undren.
o Det betyder at eleven lærer ved at deltage i fysiske og sociale aktiviteter. Aktiviteter som konkrete handlinger: modellere, undersøge, eksperimentere, opstille hypoteser, afprøve, evaluere i en forsat spiralisk bevægelse. Aktiviteter, der i udgangspunktet er begrundet i elevernes undren og nysgerrighed.
• Læring sker også gennem en social og kulturel praksis, som bidrager til at give læring retning og mening.
o Underviseren er den gode ”arbejdsleder”, der kan organisere og lede med blik for den enkeltes mulighed for deltagelse i læringsfællesskabet således, at eleverne støttes og udfordres på en sådan måde at alle lærer væsentlig sociale og faglige kompetencer undervejs som en integreret del af et produktivt læringsmiljø.
Litteratur: Bjørgren 1994, J. Dewey, L.Løvlie 2003, Piaget, Vygotsky.
Praksis
• Hvert fagteam er forpligtiget til at evaluere egen praksis i forhold til skolens lærings- og undervisningssyn som minimum to gange om året i forbindelse med det ugentlige møde i fagteamet.

• Samtale mellem fagteam og ledelse tage afsæt i Lærings- og undervisningssynet hvert andet år.

• Det forventes at fagteamsne lader sig inspirere af lærings- og undervisningssynet i planlægningen af undervisningen.

Åbent hus d. 10. maj

 

Kom og få en rundvisning d. 10. maj eller se de andre datoer hvor du kan booke en rundvisning.

 

Læs mere her

Skjul dette vindue