grafik-1

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Blåkilde Efterskole, som er godkendt på Blåkilde Efterskole Skolekreds ordinær generalforsamling den 22. september 2014 samt ekstraordinær generalforsamling den 22. oktober 2014. Den 22. oktober 2014 vedtog bestyrelsen for Blåkilde Efterskole følgende vedtægter, som trådte i kraft efterfølgende. Skolen har haft sine vedtægter liggende på skolens hjemmeside siden 2001.

§1. Hjemsted og værdigrundlag

Stk. 1.  Blåkilde Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 3. november 1950 og har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 3.  Skolen ejer ejendommen matr. Nr. 30 x m.fl. beliggende Blåkildevej 19, 6880 Tarm.

Stk. 4 Blåkilde Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder det i Den Danske Folkekirke. Skolen ønsker at skabe åbenhed og viden om kristendom og trosliv, med respekt for den enkeltes ret til at finde sit personlige ståsted. Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev udfordres fagligt og menneskeligt i et engagerende miljø, der bygger på anerkendelse, tillid og medansvar. Skolen ønsker gennem oplysning, oplevelser og handling at give eleverne lyst og mod til fællesskab med hinanden og medansvar for det samfund, vi er en del af. Blåkilde Efterskole tager det hele menneske alvorligt, og vi ønsker at fremme elevernes sunde livsstil og tilbyde fysiske aktiviteter for alle.

Stk. 5 Skolens formål er at drive en almendannende efterskole og herigennem give grobund for almen dannelse og dygtiggørelse, samt at møde eleverne med det kristne evangelium gennem fortælling, samtale og handling.

 

§2. Skolekreds
Stk.1.  Skolens bagland er KFUM og KFUK og Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Alle myndige med interesse for Blåkilde Efterskole kan tegne sig som medlem af skolekredsen, såfremt de kan stå inde for skolens værdigrundlag.
Stk. 2.  Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3.  Medlemskab af skolekredsen godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan forelægges skolekredsen ved en af generalforsamlingerne, både af ansøger og af et mindretal i bestyrelsen
Stk. 4.  Medlemmer af skolens skolekreds opføres på en liste, der forefindes på skolen.
Stk. 5.  Medlemskab af skolekredsen opnås ved betaling af årligt kontingent. Kontingentstørrelsen fastsættes af bestyrelsen. Dog opnår man gratis medlemskab, når man har barn på skolen. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen andel i skolens overskud.
Stk.6.  Ved den årlige generalforsamling opstiller medlemmerne af skolekredsen og bestyrelsen en kandidatliste for valg til skolens bestyrelse, hvorefter valget af medlemmer til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning.
Stk. 7.  Skolens årsregnskab udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.
Stk. 8.  Medarbejdere og deres ægtefælle kan godt være medlem af skolekredsen, dog uden stemmeret og uden at være valgbar til bestyrelsen.
Stk. 9.  Medlemmer af skolekredsen hæfter ikke personligt for skolens gæld.

 

§3. Skolens drift
Stk. 1.  Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og elevbetaling og økonomisk bidrag fra skolekredsen.
Stk. 2.  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3.  Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.
Stk. 4.  Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen råder over. Skolen har som eneste part rådighed over likvide midler.

 

§4. Generalforsamlingen
Stk.1.   Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
Stk. 2.  Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne jf.§ 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.
Stk. 3.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – efterfølgende drøftelse
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Indkomne forslag
6. Forstanderens beretning
7. Eventuelt
Stk. 4.  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes ud med dagsorden senest 14 dage før.
Stk. 5.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 50 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Det indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.
Stk. 6.  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.
Stk. 7.  50 % af de fremmødte medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.
Stk. 8.  Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§5. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1.  Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer.
Stk. 2.  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Der holdes valg hvert år, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg.  4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Stk.3.  Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand.
Stk.4.  Medarbejdere og elever på skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.
Stk. 5.  Ledelsen og en medarbejderrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
Stk. 7. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/udvælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

 

§6. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Stk. 1.  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen samt undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
Stk. 2.  Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen, viceforstanderen og lærerne.  Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.
Stk.3.  Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte  kursus.
Stk. 6.  Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk. 1.
Stk. 7.  Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.
Stk. 9. Bestyrelsen har ansvar for at skolen er kendt i skolens bagland. (F.eks. ved at afstedkomme at der bliver aflagt beretning om skolen ved generalforsamlinger o.l. )

 

§7. Bestyrelsens arbejde m.v.
Stk. 1.  Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt. Dog minimum  4 pr. år.
Stk. 2.  Formanden indkalder skriftligt med mindst 7 dages varsel mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.
Stk.3.  Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol, som opbevares på skolen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere.  Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.
Stk. 5.  Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 6.  En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.
Stk. 7.  Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager beslutte at holde møde alene for medlemmer.
Stk. 8.  Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9.  Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

 

§ 8. Skolens daglige ledelse
Stk. 1.  Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
Stk. 2.  Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3.  Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at fortage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
Stk. 4.  Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.
Stk. 5.  Forstanderen har det fulde ansvar og den fulde myndighed som pædagogisk leder af skolen.
Stk. 6.  Forstanderen optager og evt. bortviser elever.
Stk. 7.  Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og  i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 9. Medarbejderråd
Stk. 1.  Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
Stk. 2.  Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 3.  Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:
a) Ændringer i skolens vedtægter
b) Bestyrelsens budgetforslag
c) Fastsættelse af skolens kursusterminer og kursus
d) Forslag til ny- og tilbygninger
e) Ansættelse af lærere og pedel
Stk. 4.  Medarbejderrådet træffer beslutning i følgende sager:
a) Skolemæssige arrangementer i og udenfor undervisningen
b) Tilsyn med samlinger, værktøj o. lign.
c) Udtalelser om eleverne ved skoleårets slutning

 

§ 10. Regnskab og revision
Stk. 1.  Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 15. marts. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.
Stk. 2.  Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.
Stk. 3.  Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 11. Tegningsretten
Stk. 1.  Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 3 medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2.  Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

 

§ 12. Vedtægtsændringer
Stk. 1.  Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet.
Stk. 2.  Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 13. Nedlæggelse
Stk. 1.  Beslutning om Blåkilde Efterskoles nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3.  Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.
Stk. 4.  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
Stk. 5.  Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.  Så vidt muligt skal formuen dog anvendes efter skolens formål indenfor skolens opland.

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 22. oktober 2014

Jens Krogh, formand

Evald Jeppe Nielsen, næstformand

Anna Nees

Lone Marcussen

Mogens Poort

Torben Kloster

Carsten Østergaard

Book en rundvisning

Vi vil med glæde vise dig rundt på Blåkilde Efterskole!

Læs mere og book en rundvisning ved at klikke på linket herunder.

 

Book rundvisning

Skjul dette vindue