Selvevaluering

Selvevaluering – Blåkilde Efterskole

Selvevaluering 2016

Blåkilde Efterskole – en dynamisk polycentrisk organisme formet af værdier og visioner?

”Værdier er ikke værd, det papir de er skrevet på, hvis de ikke kan spores i hverdagen, pædagogikken og organiseringen. Værdier skal omsættes i praksis, for at de er noget værd”

Ovenstående citat er hentet fra vores hjemmeside og denne selvevaluering tager afsæt i en undersøgelse af om værdierne bliver omsat til praksis.

Bestyrelsen har valgt at sætte hele skolens værdigrundlag i spil for at visualiserer, hvordan vores værdier kommer til udtryk i dagligdagen på skolen. Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag har bestyrelsens medlemmer og medarbejdere set efter ”tegn” på at værdierne ”holder” – og på hvilken måde de kommer til udtryk i skolens dagligdag. Sammen har vi visualiseret værdierne, der beskriver ”rigets tilstand” og som kan være med til at afsløre ”blinde pletter” hvor vi kan gøre det bedre.

Forud for selve evalueringen gav fire lærere eksempler på hvordan værdier fra værdigrundlaget er indarbejdet organisatorisk/didaktisk og hvilke ”tegn” der er på at det sker. Medarbejderne fremlagde ud fra følgende oplæg:

• Hvilke værdier/læring indeholder faget/aktiviteten for eleven – hvorfor er det godt?
• Hvilke værdier fra skolens værdigrundlag ”afspejler” sig i faget/aktiviteten og udfold det.
• Hvilke ”tegn” er der på, at det rent faktisk forholder sig sådan?

Badminton som eksempel
• Værdi fra skolens værdigrundlag: den enkelte elev udfordres fagligt og menneskeligt
• I badminton udfordres alle spillere fagligt og menneskeligt – træningen er differentieret, turneringskampe spilles i 4 forskellige niveauer, alle er med til turnering uanset niveau.
• ”Tegn”: kampene er jævnbyrdige, alle har prøvet at vinde og tabe, eleverne giver udtryk for at de har udviklet sig teknisk og fysisk.

 

Arbejdet med værdigrundlaget

Bestyrelse og medarbejdere blev delt i fire blandede grupper og fik hver en ¼ af værdigrundlaget som grundlad for analyse og vurdering. Værdigrundlaget var delt i følgende fire:

Gruppe 1/ Blåkilde Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder i Den Danske Folkekirke. Skolen ønsker at skabe åbenhed og viden om kristendom og trosliv med respekt for den enkeltes ret til at finde sit personlige ståsted.

Gruppe 2/ Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev udfordres fagligt og menneskeligt i et engagerende miljø, der bygger på anerkendelse, tillid og medansvar.

Gruppe 3/Skolen ønsker gennem oplysning, oplevelser og handling at give elevernes lyst og mod til fællesskab med hinanden og medansvar for det samfund, vi er en del af.

Gruppe 4/ Blåkilde Efterskole tager det hele menneske alvorligt, og vi ønsker at fremme elevernes sunde livsstil og tilbyde fysiske aktiviteter for alle.

Selvevalueringen tog udgangspunkt i følgende spørgsmål, og hver gruppe fremlagde kontinuerligt.
• Beskriv jeres værdier, hvad ligger der i dem – synonymer, små oplevelser, forklar værdien uden at nævne selve begrebet. (Bliv klog på hvad der ligger i dem)
• Hvad kunne være tegn på at værdierne omsættes til virkelighed – hvad skulle man gerne se /observere? (Vi tænker ikke konkret Blåkilde Efterskole endnu)
• Er der daglig praksis på Blåkilde som spiller sammen med værdierne – organisatorisk, didaktisk, praktisk, bygningsmæssigt o.s.v. ? (Skriv, tegn, mal, streg)
– og hvilke tegn er der på at daglig praksis virker ud fra værdierne?
• Er der praksisser som I har fundet som også indeholder andre værdier fra værdigrundlaget. (Tegn stiplede linjer, pile og andet godt.)
• Er der blinde pletter på jeres kort.
• Ideer der kan være med til at realisere værdierne i endnu højere grad
• Områder hvor vi står svagt og som bør udvikles

 

Bestyrelsens konklusion

På grundlag af en samlet vurdering af evalueringen konkluderes det hermed at alle aspekter i værdigrundlaget er i spil i skolens dagligdag og der kan peges på mange konkrete ”tegn” som giver belæg for en sådan konklusion. Drøftelsen af ”Blinde pletter” gav anledning til følgende kommentarer:

Håndværksfagene har ikke fysiske rammer, der i tilstrækkelig grad giver eleven mulighed for udvikle sig fagligt og innovativt. Ligestilling af ”Håndens er åndens arbejde” er begreber vi arbejder med og der er et ønske om at styrke alle elevers iboende innovative kraft i et bredere perspektiv. Nyt innovativt værksted ønskes i den nærmeste fremtid og implementeres i skolens Pædagogiske Udviklings- og Finansieringsplan.

Læring i de eksamensfaglige fag har fået et flot løft gennem organisering, herunder fælles forberedelse, fælles årsplan og fælles undervisning på årgangen. Et tydligt ”tegn” er at elevernes stanpunkter forbedres og at det samlede resultat ligger over gennemsnittet i Danmark. Flerfaglig undervisning og tværfaglighed er i denne sammenhæng et område vi ikke udnytter og som kan være med til at give elever et fagligt løft og almen dannelse, der kan give lyst og mod til medansvar for det samfund vi er en del af.

Book en rundvisning

Vi vil med glæde vise dig rundt på Blåkilde Efterskole!

Læs mere og book en rundvisning ved at klikke på linket herunder.

 

Book rundvisning

Skjul dette vindue